نویسنده = �������������� �������� �������� ��������
قضاوت های انسان از دیدگاه قران کر یم

دوره 1، شماره 2، شهریور 1384

دکتر محمد حسین برومند؛ دکتر پریچه ساروى