نویسنده = �������������������� �������� ������ �������� ��������������
قرآن در نهج البلاغه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1384

حضرت أیت الله عبدالله جوادىآملى