نویسنده = �������� ���������� ����������
بیع مال آینده

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 797-820

10.22059/jorr.2016.61113

محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی؛ محمود قیوم زاده