نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
امکان‌سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 821-847

10.22059/jorr.2018.217195.1007472

سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ میثم شعیب