نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تطبیقی قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی در تفاسیر فقهی شیعه و حنفیه

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 613-637

10.22059/jorr.2021.319469.1009039

ایثار حسین شاه؛ طاهر غرباوی؛ احمد مرادخانی


بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 173-192

10.22059/jorr.2019.277219.1008358

معصومه مطلبی؛ احمد مرادخانی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی


بازپژوهی شرط ضمان در عقود امانی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 241-259

10.22059/jorr.2018.239146.1007779

احمد مرادخانی؛ مرتضی اشراقی