نویسنده = ���������� �������������������� ������ ��������
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 173-192

10.22059/jorr.2019.277219.1008358

معصومه مطلبی؛ احمد مرادخانی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی