اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

hzareaut.ac.ir
02536166191
0000-0002-6919-649X

سردبیر

دکتر سید عبدالرحیم حسینی

فقه و اصول دانشیاردانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

abd.hosseiniut.ac.ir
02536166314
0000-0003-1618-5161

مدیر اجرایی

علی ‌احمد روشنائی

کارشناس ارشد مدیریت کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
02536166244

کارشناس نشریه

حسین منصوری

کارشناس مجلات پردیس فارابی دانشگاه تهران

jorrut.ac.ir
02536166561

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرسول آهنگران

استاد؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

ahangaranut.ac.ir
02536166468
0000-0003-1056-5606

دکتر احمد باقری

فقه استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران

baghariut.ac.ir

دکتر سید عبدالرحیم حسینی

فقه و اصول دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

abd.hosseiniut.ac.ir
02536166314
0000-0003-1618-5161

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛ ایران

mh.hekmatniayahoo.com
0000-0002-4214-215X

دکتر احمد دیلمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه قم

ethics.isramags.ir/
a-deylamiqom.ac.ir
02512853311
0000-0002-4538-6969

دکتر محمد کاظم رحمان ستایش

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه قم

kr.setayeshgmail.com
02536166314
0000-0002-4324-3112

دکتر محمود قیوم زاده

الهیات و معارف اسلامی استاد دانشگاه ساوه

mghzadeh.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html
maarefteacheryahoo.com
02532928206

دکتر محمد علی مهدوی راد

علوم قران و حدیث استاد دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

mahdaviradut.ac.ir
11111111111111111111