ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

لطفاً در زمان ارسال مقاله خود، در خصوص ترتیب نویسندگان، نویسنده مسئول و محل اشتغال نویسندگان مقاله دقت لازم و کافی را داشته باشید. درصورت پذیرفته شدن مقاله شما به هیچ وجه به درخواست هایی از قبیل تغییرترتیب نویسندگان، نویسنده مسئول و محل اشتغال  ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

 

ورود به سامانه