بررسی حلیت بوی خوش و همسر در فرض تقدیم اعمال مکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم، ایران

چکیده

تحقیق حاضر درصدد بررسی زمان تحلل از بوی خوش و همسر در فرضی است که مُحرم اعمال مکه را قبل از وقوف در سرزمین عرفات انجام دهد. نتایج حاصل از این پژوهش که از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری و با تحلیل اسناد شرعی به‌دست‌آمده حاکی از اختلاف‌نظر فقها در این مسئله و پدیدار شدن دو قول در آن است. قول اول معتقد است با انجام اعمال مکه، حلیت از بوی خوش و همسر محقق می‌گردد و تفاوتی در زمان انجام اعمال مکه نیست. در مقابل، نظریه دیگر می‌گوید در صورتی پس از انجام اعمال مکه تحلل از بوی خوش و همسر حاصل می‌شود که حج‌گزار این اعمال را در محل و زمان خودش یعنی پس از اتمام اعمال منا به‌جا آورد، اما چنانچه به‌واسطه عذری مجاز به تقدیم اعمال مکه بر وقوفین باشد، تحلل پس از اتمام اعمال منا حاصل می‌شود. پس از بررسی ادله‌ای که هریک از پیروان دو نظریه فوق ارائه نموده‌اند چنین به نظر می‌رسد که حق به‌جانب کسانی است که معتقدند زمان تحلل پس از اتمام اعمال منا است؛ در این صورت حج‌گزارانی که اعمال مکه را قبل از وقوفین انجام می‌دهند باید تا انتهای اعمال منا از بوی خوش و همسر پرهیز کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the time allowed for the use of perfume and wife when performing act of Mecca earlier.

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Ghaffari
Instructor، Science Committlee of Azad، University of Bamٍ Iran
چکیده [English]

The present study seeks to examine the time allowed for the use of fragrance and wife if he performs acts of Mecca earlier than his due date. The results of this research, which are obtained through library and software and by analyzing documents, state that jurisprudences have a different view. The first theory states that “MOHREM “ after performing act of Mecca is allowed use perfume and spouse, and no matter acts of Mecca perform earlier. But the second theory states that the use of perfume and spouse is permissible when the “MOHREM “performs the acts of Mecca at its own time and after the actions of Mena. And if for some reason he has to perform acts of Mecca earlier, after the acts of Mena are done, he is allowed to use perfume and wife. After examining the evidence of both theories, it seems to be true to the theory that, after performing Mena's actions, "Muharram" is allowed to use perfume and spouse. Therefore, “MOHREM “must avoid the perfume and the spouse until the end of the Mena’s actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: time allowed for the use
  • earlier
  • perfume

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اردیبهشت 1399