موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی(خوارسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

توبه، فراتر از یک آموزه دینی، فقهی و اخلاقی به صورت قاعده نظام مند در سیاست کیفری ایران برای اولین بار وارد شده است و به عنوان یک نهاد تأسیسی-ارفاقی در قانون مجازات اسلامی مطرح است.این‌رویکرد بدیع‌ مقنن در بازگشت داوطلبانه مجرم به اصلاح خود و ترویج عدالت ترمیمی و اصلاحی به جای عدالت تنبیهی با بهره گیری از این آموزه قرآنی قابل تقدیر است. بررسی مبانی فقهی ونظری راجع به این نهاد ارزشی وتبیین موضع سیاست کیفری ایران بعد از سالیان طولانی راجع به تاثیر توبه در تمامی تعزیرات که بیشترین سهم را بین جرائم دارد، مشخص گردیده است. قانونگذار در جرائم تعزیری با یک رویکرد افتراقی بین انواع و درجات جرائم تعزیری، سه سیستم جداگانه ای را برحسب نوع و درجه جرائم مورد پذیرش قرار داده است و تاثیر توبه در سقوط یا تخفیف مجازات را منوط به درجه جرم تعزیری از جهت شدت و ضعف مجازات و منصوص شرعی یا غیرمنصوص بودن تعزیر قرار داده است. بررسی موقعیت هشت ماده درقانون راجع به این نهاد ارزشی به جهت رفع بعضی ابهامات نظیر محدوده تاثیر سقوط مجازات و بیان ایرادات و آسیب شناسی، ضرورت این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of repentance in systematic law of Ta'azirat

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Zojaji 1
 • Mahmoud Malmir 2
1 Ph.D, Faculty of Human Science and Law, Islamic Azad University,Isfahan, Iran
2 Associate Professor,Faculty of Human Science and Law, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Repentance has entered for the first time in the form of a systematic rule in Iran's criminal law, beyond a religious, jurisprudential and ethical doctrine. It is considered as an institutional institution of the Islamic Penal Code. The newly introduced lawmaking principle in the voluntary return of the perpetrator to reform Self-promotion and correctional justice, rather than punitive justice, is worthy of this Qur'anic doctrine. The study of jurisprudential principles and views about this value institution and the position of Iran's penal policy after many years have been determined about the effect of repentance on all treaties that have the highest share of crimes. The legislator accepts,the three separate systems according to the type and degree of the crimes, and the effect of repentance in the fall or reduction of punishment depends on the degree of punishment imposed on the severity and weakness of the punishment And has given the Shari'a or non-conformance of Ta'zīr.The study of the status of the eight articles in the law about this value institution to address some of the ambiguities, such as the extent of the impact of the fall of punishment and the expression of defects and pathology,is the necessity of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Repentance
 • Determined Shari'a-Based Ta'zir
 • Indetermined Shari'a-Based Ta'zir
 • Collapse of punishment
 • Decreasing of punishment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 28 بهمن 1397
 • تاریخ بازنگری: 13 اسفند 1397
 • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 03 آذر 1398