نویسنده = ������������ ������ ����������
بازپژوهی ادلۀ حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی (با تأکید بر مصلحت)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 319-340

10.22059/jorr.2020.289607.1008617

زهرا رامشک؛ مهدی نوروزی؛ محمد رسول ملکی؛ سید محمود وزیری؛ حسین رجبی