نویسنده = ���������� ���������� ������ ������������������
تأملی در مفهوم مماطلۀ مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 939-968

10.22059/jorr.2020.294748.1008680

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ احسان شهسوار


واکاوی تقدم وجوب حج یا وجوب نذر در صورت تزاحم

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 731-750

10.22059/jorr.2018.244310.1007837

سید ابوالقاسم حسینی زیدی