نویسنده = �������� ���������� ��������������
پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-25

10.22059/jorr.2018.221977.1007526

عبدالله بهمن پوری؛ حسین حقانی خواه


واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 573-599

10.22059/jorr.2019.222781.1007538

محسن تسلیخ؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ بی‌بی زینب حسینی؛ عبدالله بهمن‌پوری


پژوهشی در تعمیم ادلۀ وفای به شرط به شرط ابتدایی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 157-182

10.22059/jorr.2018.216847.1007465

عبداله بهمن پوری؛ مهناز بی‌نیاز