نویسنده = ������������������ ������ ����������
مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-53

10.22059/jorr.2018.236069.1007726

مسعود حیدری؛ سید محمود میرخلیلی


مراتب تعزیر

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 677-706

10.22059/jorr.2014.53577

سید محمود میرخلیلی