نویسنده = ���������������� ���������� ���������� ����������
فروض مختلف ایفای دین به طرفیت شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 89-112

سید احمد میرحسینی؛ فاطمه سادات میرحسینی نیری